Skip to content

Nagyszombat

NAGYHÉT – HÚSVÉT MEGÜNNEPLÉSE A CSALÁDBAN

2021

/Forgatókönyv, ötlet, javaslat magánhasználatra/


Főszerep a csenddé. Igyekezzünk megtartani! Számtalan érdekes játék van, amivel, Akár már kicsi gyermekekkel, de nagyobbakkal és felnőttekkel is lehet „csendet játszani”.

Természetesen nagyon fontos az ünnepi készülődés. Ez jelentheti az ételek, édesség előkészítését, tojásfestést, a ház egyik szegletének vagy ablakának közös kidekorálását, vagy akár az ünnepi asztal dekorációjának elkészítését. Lehet fészket készíteni a nyuszinak is, még akkor is ha az idén vélhetően ő is „karanténban” lesz.

Amennyiben a gyermekek is benne vannak egy-egy negyed órára vagy kicsiknél még ennél is rövidebb időre 1-2 percre megszervezhetjük „Krisztus sírjának őrzését”. Már maga a sír elkészítése, akár egy fehér lepelre lefektetett feszület önmagában, az asztal alatt, az alsó polc valamelyikén, vagy egy szekrény alján is képes lekötni egy időre a család apraja-nagyja figyelmét. Figyeljünk külön az őrségváltásra!

1, Tűz megáldása, fényliturgiája:

Természetesen a biztonsági előírások betartásával és lehetőleg a szabad ég alatt, lehet pici tűzet rakni, előkészíteni, hogy estére pl. a vacsora idejére már csak parázs legyen, amelyről meg tudjuk gyújtani a gyertyát, gyertyákat. /Pici tűzről van szó, még egy illatolajokhoz használt faszénpogácsa is meg teszi. Lakásban a tűzet, pótolhatja egy teamécses is. Ne feledjük használat után rögtön eloltani. A lényeg, hogy meg tudjuk róla gyújtani gyertyánkat, a biztonság érdekében érdemes egyet használni közösen.

Családfő: Testvéreim! Ezen az éjszakán, amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus a halálból életre támadt, az Egyház meghívja szerte az egész világon élő gyermekeit, köztük a mi családunkat is, hogy virrasszanak és imádkozzanak. Amikor így emlékezünk Urunk húsvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és föltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk, és vele együtt élünk Istenben. Ezután a családfő áldást mond a tűz vagy láng felett. Istenünk, te szent Fiad által isteni fényességed tüzét adtad híveidnek. Kérünk, szenteld † meg ezt az új tüzet, és a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséged fényének megünneplésére. – Ámen.

Felolvasó: Pilinszky János: Harmadnapon: „És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnalfele a ravensbrücki fák. És megérzik a fényt a gyökerek. És szél támad. És fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve –Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die.”

Ezután a családfő a tűzről vagy a lángról, amelyet eloltanak és biztonságba helyeznek, meggyújtja a gyertyát, bevonulnak az étkezőbe vagy a lakásba, ahol előzőleg lekapcsolták a villanyt és a gyertya fényénél 3x mondja: Krisztus világossága! – Istennek legyen hála! Ezután gyertyatartóba helyezik a gyertyát és felgyújtják a villanyt.

 Felolvasó /ha lehet az édesanya!/: Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta; érezze meg az egész nagyvilág: már tovatűnt a bűnnek árnya! És vígság töltse el szent anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne: visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát! Az Úr legyen veletek. – És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. – Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. – Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, hogy a láthatatlan, mindenható Atyaistent és egyszülött Fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust a szív és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk. Õ lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán. Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti Bárányunkat megölték értünk, s az õ vére lett a szent jel hívő népe házain. Áldott éj, mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból: száraz lábbal a Vörös-tengeren átvitted Őket. Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát. Áldott ez az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket, a világ tévelygéseitől és a bűnök homályától elválasztván, a kegyelemnek átadja, s a szentek közösségébe kapcsolja Őket. Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről, mint győző tért vissza. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad. Ó, milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk! Ó, kimondhatatlan szeretet és jóság: hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte. Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának díja! Ó, szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt! Ó, valóban áldott éj, csak te voltál méltó, hogy tudjad a napot és órát, amelyben Krisztus a halálból föltámadt. Ez az az éjszaka, amelyről az Írás mondja: „Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye, és világosság támad boldogságomnak éjén.” E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket: a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak vigaszt kínál. Távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi. Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei szent Atyánk, a dicséret esti áldozatát tőlünk: a méhek viaszából készült gyertyát a néked szolgáló papság által ünneplő szent Egyházad nyújtja néked. Már tudjuk, mit hirdet ez a gyertyaszál nékünk, mely az égi tűzről Isten dicséretére gyulladt lángra. És bármily sokfelé osztottuk szét lángját, e megosztásból semmi kár nem érte. Mert olvadó viasz táplálja szüntelen, amit e gyertyához a szorgalmas méhek készítettek. Ó, valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei! Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng, melyet néked áldozunk, és el nem fogyó, tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát. Mint jó illatú áldozatot fogadd el tőlünk, és világossága az égi fényekkel olvadjon egybe! Fénylő lángját találja égve a szép hajnalcsillag: az örök Hajnalcsillag, ki soha nem lát alkonyt: a te Fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.

Családfő: Részlet Szent Máté evangéliumából: – Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak: „Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Õ nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszontláthatjátok Őt! Íme, én megmondtam nektek!” Erre elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”

Családfő: Elcsendesedve tárjuk kéréseinket Mennyei Atyánk elé! /pici csendet tartunk/ Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk és nagy bizalommal így merünk imádkozni: Mi Atyánk…

Családfő: Pap távollétében és szentmise hiányában mondjátok utánam a lelki áldozáshoz szükséges imát: „Uram, Jézus Krisztus,/ hiszek Benned,/ imádlak Téged/ és szeretlek Téged/ teljes szívemből./ Bánom minden bűnömet,/ mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,/ hogy Veled élhessek./ Jöjj hát, ó Jézus,/ legalább lélekben költözz a szívembe/ és végy lakást benne örökre!/ A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste/ őrizzen meg engem az örök életre!/ Köszöntelek, ó Jézus,/ az én szegény szívemben./ Neked adom magamat egészen./ Tied akarok lenni/ életemben és halálom után is./ Ámen”

Családfő: Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd családunkat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen!


Áldott, kegyelmekben gazdag Húsvétot kíván sok szeretettel és imával! Egresits Ferenc atya