Skip to content

Nagypéntek

NAGYHÉT – HÚSVÉT MEGÜNNEPLÉSE A CSALÁDBAN

2021

/Forgatókönyv, ötlet, javaslat magánhasználatra/15.00-kor: Csendben kezdjük a kereszt hódolattal. Egymás kezébe adjuk a délelőtt folyamán két ágból összeállított keresztet és elhelyezzük középen, vagy a falon, házban lévő feszület köré gyűlünk, a feszületre egy szál virágot vagy a vasárnapi szentelt barkát tűzzük, vagy egy virággal teli váza mellé fektetjük. Elénekelhetjük, vagy válaszos zsoltárként mondhatjuk: „Íme, a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága! Jöjjetek hát, keresztények, hódolattal hajtsunk térdet: Üdvözlégy, szent keresztfa.” /3x/

Felolvasó: Weöres Sándor: Kereszt-árnykép:”A keresztnek felső ága égre mutat, nagy örömhírt tudat: „itt van a te utad” a kereszt két karja a légbe szétszalad, rajta sovány kezek tört vért virágzanak: „vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad, kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad” a keresztnek alsó ága földre mutat: „vesződj: itt áss kutat, lásd benne arcodat.”

Családfő: Nagypénteken Urunk kínszenvedésére, kereszthalálára, az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. Hallgassuk meg előbb Izaiás jövendölését a szenvedő szolgáról /Iz52,13-53, 12/, majd pedig Krisztus szenvedéstörténetét / Jn18, 1-19, 42/. /Adorémus vagy Biblia SZIT/

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

1. Felolvasó: Az Isten Egyházáért imádkozzunk, testvérek, hogy Urunk, Istenünk vezesse békében, növelje egységben s az egész világon tartsa meg épségben, és adja meg nekünk, hogy békés nyugalomban éljünk, és dicsőíthessük a mindenható Atyaistent! Családfő: Mindenható, örök Isten, te örök dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek megmutattad: őrizd meg a megváltás művét, hogy Egyházad az egész világon elterjedjen, és állhatatos hittel kitartson neved megvallásában. – Ámen.

2.  Felolvasó: A Szentatyáért, Ferenc pápáért imádkozzunk, testvérek, az Úristen kiváltságos helyre emelte Őt a püspöki rendben. Az Egyház javára tartsa meg jó egészségben és erőben, hogy tovább kormányozhassa Isten szent népét. Családfő: Mindenható, örök Isten, te irányítasz mindent a világon: hallgasd meg irgalmasan könyörgésünket, és tartsd meg kegyesen Szentatyánkat; segíts, hogy a keresztény nép gondviselésed kormányzásával ennek a pápának vezetése alatt gyarapodjék hitben és érdemekben. – Ámen.

3. Felolvasó: Most András püspökünkért és minden püspökért, az áldozópapokért, a szerpapokért és az Egyházban szolgálatot teljesítő hívekért imádkozzunk, testvérek, valamint Isten egész népéért. Családfő: Mindenható, örök Isten, Szentlelked megszenteli és vezeti Egyházad minden tagját: hallgass meg minket, amikor a papságért és az összes hívekért hozzád esedezünk, hogy kegyelmed segítségével mindnyájan hűségesen szolgáljunk néked. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

4. Felolvasó: A keresztség előtt állókért imádkozzunk, testvérek: az Úristen nyissa meg szívüket, és tárja fel előttük a kegyelem kapuját, hogy újjászületve a keresztség vizében, bűneik bocsánatát elnyerjék, és immár Ők is a mi Urunk, Jézus Krisztusban éljenek. Családfő: Mindenható, örök Isten, Egyházadat mindig új tagokkal gyarapítod: növeld a keresztelendőkben a hitet és igazságaid megértését; add, hogy a keresztség vizében újjászületve gyermekeid közé kerüljenek. – Ámen.

5. Felolvasó: Most imádkozzunk összes testvéreinkért, akik Krisztusban hisznek, hogy Urunk és Istenünk Őket igaz tetteik útján az egyetlen Egyházba gyűjtse össze és őrizze. Családfő:  Mindenható, örök Isten, ami szétszóródott, te összegyűjtöd, és amit összegyűjtöttél, megőrzöd: tekints kegyesen Fiad nyájára, és add, hogy a hit osztatlan épsége és a szeretet köteléke egyesítse azokat, akiket megszentelt az egy keresztség. – Ámen.

6. Felolvasó: A zsidókért is imádkozzunk, testvérek, hogy azok, akikhez előbb szólott Urunk, Istenünk, Őt egyre jobban szeressék, és állhatatosan őrizzék a szövetségi hűséget. Családfő:  Mindenható, örök Isten, te ígéreteidet Ábrahámnak és utódainak adtad: hallgasd meg kegyesen Egyházad könyörgését, hogy az Ószövetség választott népe eljuthasson a megváltás teljességére. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

7. Felolvasó: Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Krisztusban! A Szentlélek világossága töltse el őket, hogy megtalálják Ők is az üdvösség útját. Családfő: Mindenható, örök Isten, add, hogy azok, akik még nem hisznek Krisztusban, őszinte szívvel járjanak előtted, és találják meg az igazságot; mi pedig a kölcsönös szeretetben mindig előbbre haladjunk, és isteni életed titkának mélyebb megértésére vágyakozva tökéletesebb tanúságot tegyünk a világban isteni szeretetedről. – Ámen.

8. Felolvasó: Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Istenben, hogy őszinte szívvel az igazságot keresve megtalálják Istent, és kegyelmével eljussanak hozzá! Családfő: Mindenható, örök Isten, te úgy alkottál meg minden embert, hogy vágyakozó szívvel keressen téged, és csak benned találja meg nyugalmát: kérünk, add, hogy az emberek minden akadály ellenére örömmel valljanak igaz Istennek és az emberi nem Atyjának, és mindenki felismerje atyai jóságod jeleit, valamint híveid jótetteinek tanúságtételét. – Ámen.

9. Felolvasó: Az államfőkért és a hatóságokért imádkozzunk, testvérek: az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, hogy szándéka szerint szolgálják mindenki szabadságát és az áldott békét. Családfő: Mindenható, örök Isten, kezedben van az emberek sorsa, és megszabod a népek jogait: tekints kegyesen azokra, akik fölöttünk hatalmat gyakorolnak, és add, hogy az igazi békesség, a vallás szabadsága és a népek jóléte megvalósuljon az egész világon. – Ámen.

10. Felolvasó: Most azért imádkozunk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, hogy tisztítsa meg a világot minden tévelytől, a betegséget tartsa távol tőlünk, az éhínséget űzze el, a börtönöket nyissa meg, a bilincseket oldja fel, az utazóknak adjon biztonságot és szerencsés érkezést, a betegeknek gyógyulást, a haldoklóknak pedig örök életet. Családfő: Mindenható, örök Isten, szomorúak vigasztalója, bajbajutottak erőssége, jusson el hozzád könyörgésünk, amikor a sokféle bajból hozzád kiáltunk: érezzük mindnyájan boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod. – Ámen.

11. Felolvasó: A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért, és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek, hogy megtapasztalhassa a keresztény nép: életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a Mindenség Királya. Családfő: Mindenható, örök Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg gyermekeid terhét, fogadd országodba az elhunytakat és erősítsd meg gyenge hitünket, ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét. Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk atyai gondviselésedben. – Ámen.

Családfő: Könyörgéseinket folytassuk az Úr imájával: Mi Atyánk…

Családfő: Pap távollétében és az utolsó vacsorára megemlékező szentmise hiányában mondjátok utánam a lelki áldozáshoz szükséges imát: „Uram, Jézus Krisztus,/ hiszek Benned,/ imádlak Téged/ és szeretlek Téged/ teljes szívemből./ Bánom minden bűnömet,/ mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,/ hogy Veled élhessek./ Jöjj hát, ó Jézus,/ legalább lélekben költözz a szívembe/ és végy lakást benne örökre!/ A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste/ őrizzen meg engem az örök életre!/ Köszöntelek, ó Jézus,/ az én szegény szívemben./ Neked adom magamat egészen./ Tied akarok lenni/ életemben és halálom után is./ Ámen” Rövid csend…

Családfő: A nagypénteki közös megemlékezésünket befejeztük. Áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek. Ámen.

A nap folyamán több az Egyház hagyományából ismert illetve alternatív lehetőség közül választhatunk.

1. Nagypéntek olvasmányos imaóra

2. Nagypéntek reggeli dicséret

3. Fájdalmas rózsafüzér elimádkozása

4. Fájdalmas szentolvasó ünnepélyes imádkozása /Éneklő Egyház 1064.o./

5. Nagyböjti ájtatosság Jézus 7 szaváról /Éneklő Egyház 1068.o. Katolikus Egyház honlap/

6. Keresztút /Mária keresztútja/

7. Paul Claudel: A feszület

8. Selma Lagerlöf: A vörösbegy

9. Nagypéntek esti dicséret 10. Nagypéntek befejező imaóraÁldott, kegyelmekben gazdag Húsvétot kíván sok szeretettel és imával! Egresits Ferenc atya