Skip to content

Nagycsütörtök

NAGYHÉT – HÚSVÉT MEGÜNNEPLÉSE A CSALÁDBAN

2021

/Forgatókönyv, ötlet, javaslat magánhasználatra/De.: Olajszentelési mise közös megtekintése bármely püspöki székhelyről

A szentmise végén kérdések a megbeszéléshez:

  • Ki vezette a szertartást? Kik vették körül? Mit jelent, hogy koncelebráltak? Mi a papi ígéretek megújítása? Mit fejez ki? Miért van szükség püspökökre, papokra? Mi az, amit csak ők végezhetnek? Miért mondjuk, hogy nagycsütörtök a papság ünnepe?
  • Mi volt még egészen más, mint általában? Hány olajat szenteltek? Mit jelent: a katekumenek olaja, a krizma és a betegek olaja? Soroljuk fel a szentségeket! Melyik olajat mikor használjuk?
  • Hogyan fejezi ki a Nagycsütörtök délelőtti olajszentelési szentmise Isten népének egységét? Mit jelentenek számunkra a szentségek? Hogyan fejezzük, fejezhetjük ki, hogy szükségünk van püspökre, papokra? Mit tehetünk értük? Mondjunk imát az Egyház egységéért, a pápáért, püspökünkért, papunkért!

Du.: A közös vacsora előtt, amelyre érdemes az utolsó vacsorára való tekintettel megteríteni. Praktikusan és egyszerűen, nem ünnepélyesen, de úgy, hogy lehetőleg ne kelljen elhagyni az asztalt. Készítsünk elő mindent a lábmosáshoz is: tál, kancsó szék, törülköző /külön-külön/.

Családfő: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké Ámen! Keresztet vet magára: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Családfő: Pap távollétében és az utolsó vacsorára megemlékező szentmise hiányában, ebben a családi körben közvetlenül a vacsora előtt emlékezzünk meg Urunk legnagyobb ajándékáról: a legszentebb áldozatáról, a szentmiséről, a szentáldozásról és eucharisztikus jelenlétéről. Az utolsó vacsorán és azt követően Jézus egybefoglalta teljes küldetését, és mint mindvégig érvényes végrendeletet hagyta ránk: „Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.”

Felolvasó: Részlet Szent János evangéliumából: Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Mégis fölkelt a vacsora mellől, levetette felsőruháját, fogott egy vászonkendőt, és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát. Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!” Jézus így válaszolt: „Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted.” Péter tovább tiltakozott: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!” „Ha nem moslak meg – felelte Jézus –, nem lehetsz közösségben velem.” „Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!” – mondta Simon Péter. De Jézus ezt felelte: „Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta, hogy ki árulja el, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.” Amikor megmosta lábukat, fölvette felsőruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”

Középre helyezzük a széket, sorban leül az édesanya, gyerekek.. végül az édesapa, mindenki a saját törülközőjével, leveszi a cipőt, zoknit az egyik lábáról, odatartja a tál fölé, és türelmesen megvárja, míg egy kevés langyos vizet csurgatnak rá, majd megtörli. Főként a mostani veszélyhelyzetben érdemes odafigyelni, hogy mindezt úgy tegyük, hogy az érintést kerüljük. A többiek körül állják őket! Adjuk meg az időt a zokni és a cipő visszavételére. Van időnk! Közben vagy a végén elénekelhetjük vagy elmondhatjuk egy előimádkozó vezetésével:

1. „Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.” /Éneklő Egyház 810/

2.  Előimádkozó: Emlékezzünk az alázatos szeretetre példát adó Jézusra. Feleljük közösen: Uram, te akarod megmosni lábamat? Mind: Uram, te akarod megmosni lábamat?

Előimádkozó: Ha meg nem mosom lábadat, nem lesz részed bennem. Mind: Uram, te akarod megmosni lábamat?

Előimádkozó: Amikor Jézus Simon Péterhez érkezett, Péter így szólt Jézushoz: Mind: Uram, te akarod megmosni lábamat?

Előimádkozó: Ha meg nem mosom lábadat, nem lesz részed bennem. Mind: Uram, te akarod megmosni lábamat?

Előimádkozó: Amit én teszek, azt te most még nem érted, de majd megérted azután. Mind: Uram, te akarod megmosni lábamat?

Előimádkozó: Ha meg nem mosom lábadat, nem lesz részed bennem Mind: Uram, te akarod megmosni lábamat?

Ezután sorban kezet mosunk. Elfoglaljuk helyünket az asztal körül, de még nem ülünk le.

Felolvasó: Balassi Bálint: Adj már csendességet (részlet) „Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr! Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr! Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére, Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére!”

Családfő: Elcsendesedve tárjuk kéréseinket Mennyei Atyánk elé! /pici csendet tartunk/ Ha Istent Atyánknak szólítjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak és akkor így imádkozhatunk. Mind: Mi Atyánk…

Családfő: Pap távollétében és az utolsó vacsorára megemlékező szentmise hiányában mondjátok utánam a lelki áldozáshoz szükséges imát: „Uram, Jézus Krisztus,/ hiszek Benned,/ imádlak Téged/ és szeretlek Téged/ teljes szívemből./ Bánom minden bűnömet,/ mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,/ hogy Veled élhessek./ Jöjj hát, ó Jézus,/ legalább lélekben költözz a szívembe/ és végy lakást benne örökre!/ A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste/ őrizzen meg engem az örök életre!/ Köszöntelek, ó Jézus,/ az én szegény szívemben./ Neked adom magamat egészen./ Tied akarok lenni/ életemben és halálom után is./ Ámen”

Családfő: Jöjj el Jézus…

A szokásos módon elfogyasztjuk a vacsorát. Majd a vacsora végeztével megbeszéljük az esti „virrasztás” időpontját, menetét.

Felolvasó: Dsida Jenő: Nagycsütörtökön „A szél suhogva borzong az olajfa-lombokon. A kanyargós úton, által az erdőn tömött sorú fáklyások jönnek. Testemet ételül adtam, véremet italul adtam, könnyel mostam meg lábaitokat; Mégis egyedül maradtam. Hajnal-derengés borzong a sötét lombokon. Júdás után, által az erdőn sátánarcú fáklyások jönnek. Testvéreim, tanítványaim! Égig nyúló kemény kereszten holnap megölnek engem! És ti alusztok, mélyen alusztok.”

Családfő: Aki ételt…

Javasolt a vacsoraasztal közös bontása az oltárfosztás mintájára…

Esti órában: Több az Egyház hagyományából ismert illetve alternatív lehetőség közül választhatunk.

1. Nagycsütörtök olvasmányos imaóra

2. Nagycsütörtök esti dicséret

3. Fájdalmas rózsafüzér elimádkozása

4. Fájdalmas szentolvasó ünnepélyes imádkozása /Éneklő Egyház 1064.o./

5. Nagyböjti ájtatosság Jézus 7 szaváról /Éneklő Egyház 1068.o. Katolikus Egyház honlap/

6. Jézus vére litánia /Katolikus Egyház honlap/

7. Jézus búcsú beszédének olvasása /János evangéliuma SZIT 13,16- 17,26 v. Főpapi ima 17,1-26/

8. Rónay György: Olajfák hegyén

9. Nagycsütörtök befejező imaóra

10. Nagypéntek olvasmányos imaóra

11. Juhász Gyula: Az utolsó vacsora; Dsida Jenő: Nagycsütörtök; Babits Mihály: Eucharistia; Dsida Jenő: Nocturno; Pilinszky János: Agonia Christiana; Jókai Anna: Nagycsütörtök

12. Karinthy Frigyes: Krisztus és BarabbásÁldott, kegyelmekben gazdag Húsvétot kíván sok szeretettel és imával! Egresits Ferenc atya